Pyramide van Austerlitz (2024)

Ga naar de inhoud

Ontdek hier de Canon van Nederland in één minuut.

Sluiten

 1. Een levend monument

  Op 10 september 1804 begonnen de soldaten met de bouw vande 36 meter hoge piramide. Daar bovenop kwam nog eenhouten obelisk(bouwkunst) van 16 meter. Ook Marmont zelfwerkte mee. Na een maand slepen met zandzakken was de piramideklaar. De piramide maakte grote indruk op de mensen, omdat je heelver kon kijken als je er bovenop stond. Toen het winter werd, werdhet rustig in Kamp Zeist. Marmont en de meeste soldaten waren uithet kamp vertrokken. Alleen de handelaren bleven achter waardoorhet dorp bleef bestaan.

  Pyramide van Austerlitz (2)

  Geef toestemming voor cookies om externe inhoud weer te geven. Cookie-instellingen wijzigen

 2. De Franse Revolutie

  In 1789 vond in Frankrijk de Franse Revolutie plaats: burgersvochten tegen de oneerlijke macht van de adel en de kerk. Deidealen van deze Franse Burgers waren Vrijheid, Gelijkheid enBroederschap en dus meer macht voor het gewone volk. Dezerevolutie zou een grote invloed hebben op Nederland. Nederland wasin die tijd een Republiek waar stadhouder Willem V de baas was. Ookhier was een grote groep burgers ontevreden over de manier waaropWillem V reageerde. Deze ontevreden burgers, die zich onderde naam patriotten groepeerden, werden in eerste instantieverslagen door de stadhouder waarna ze bijna allemaal naarFrankrijk vluchtten. Toen daar de Franse Revolutie was uitgebrokenwilden de patriotten samen met Franse soldaten de idealen van derevolutie in ons land verspreiden.

  Pyramide van Austerlitz (3)
 3. Napoleon Bonaparte

  Met behulp van een Frans leger onder leiding van generaalPichegru versloegen de burgers de stadhouder. Willem V vluchttedaarop naar Engeland. De periode die hierop volgde noemen we deFranse Tijd. Want in ons land waren vanaf toen de Fransen debaas.

  In Frankrijk kwam ondertussen Napoleon Bonaparte aan de macht.Hij was een groot militair en zette de Franse regering aan de kant.Frankrijk was in oorlog met Engeland en om zijn veroverde gebieden,waaronder Nederland, te beschermen, stuurde Napoleon de Fransegeneraal Marmont hierheen. Marmont moest met 18.000 soldaten eenleger opbouwen om het land te verdedigen tegen de Engelse vijand.Marmont vond dat de Nederlandse soldaten veel slechter getraindwaren dan de Franse. Daar moest iets aan gebeuren.

  Pyramide van Austerlitz (4)
 4. Manoeuvre

  De Franse generaal Marmont bedacht een trainingskamp inhet midden van het land, op de hei tussen Zeist enDriebergen. In het voorjaar van 1804 werden op de heistallen en keukens gebouwd en tenten opgezet. In juli arriveerdende eerste soldaten, ze vonden het leven in het kamp in het beginerg zwaar. De soldaten waren het kamperen niet gewend en velenwerden ziek. Er was geen ziekenhuis in de buurt, dus moesten zehelemaal naar Utrecht lopen om behandeld te worden.

  De hele zomer trainde Marmont zijn mannen tot een sterkleger. Elke twee weken werd op zondag een grotemanoeuvre gehouden: tijdens oefeningen werden de geweren enkanonnen echt gebruikt. Dat leverde een groot spektakel op waarveel toeschouwers op af kwamen. Er kwamen ook handelaren op hetkamp af, die spullen aan de soldaten verkochten. Een van dehandelaren was Petrus Judocus van Oosthuijse die hout leverde voorde bouw van barakken en knopen en kleding voor de soldaten.Langzaam ontstond er een klein dorp rondom het kamp.

  Pyramide van Austerlitz (5)
 5. een gedenkteken

  In september was het leger sterk genoeg. Om ervoor tezorgen dat de soldaten zich niet gingen vervelen, bedacht Marmonteen list. Hij wilde een indrukwekkend gedenkteken bij het kampbouwen, ter herinnering aan de maanden in het kamp en om Napoleonte eren. Een paar jaar eerder was Marmont met Napoleon op veldtochtin Egypte geweest, waar hij piramides had gezien. Zo kwam hij ophet idee om een piramide te bouwen.

  Pyramide van Austerlitz (6)
 6. Pyramide van Marmont of van Napoleon?

  In 1806 was Lodewijk Napoleon door zijn broerNapoleon Bonaparte naar Nederland gestuurd om als koning ons landte regeren. Lodewijk Napoleon vond dat de piramide voortaan dePyramide van Austerlitz moest heten. Austerlitz was een plaats inTsjechië waar Napoleon een belangrijke veldslag had gewonnen.Marmont was het hier natuurlijk niet mee eens. Hij had de piramidede Marmontberg genoemd, zodat zijn naam herinnerd zou worden. Datis mislukt, want nog altijd dragen het dorp en de piramide de naamAusterlitz. Marmont is vergeten. Piramide werd vroeger met een ygespeld, vandaar dat Pyramide van Austerlitz nog altijd met een ygespeld wordt.

  Pyramide van Austerlitz (7)
 7. 'Patriae totus et ubique'

  'Patriae totus et ubique'. De wapenspreuk van maarschalkMarmont. Maar wat betekent het nu eigenlijk? 'Geheel en al enoveral voor het vaderland'. Een wapenspreuk die kenmerkend is vooreen generaal die actief was in zijn eigen land, Frankrijk, inEuropa en daarbuiten.

  In de afbeelding is te zien hoe, 197 jaar geleden, hier 240genodigden aan lange eettafels aan het genieten waren van eendiner. Het diner werd afgesloten met prachtig vuurwerk.

  Stel je nu eens voor wat voor een indruk de Pyramide gemaakt moethebben! De getrapte Egyptische pyramide die 36 meter hoog was. Ophet hoogste punt stond een 13 meter lange obelisk. De pyramide isgebouwd op de toen nog uitgestrekte, boomloze heidevlakte van deUtrechtse Heuvelrug.

  En stel je nog eens voor dat, vlakbij de pyramide, een legerkamplag van 3 kilometer lang. Een legerkamp met 20.000 Betaafse enFranse soldaten, kanonnen en paarden. Hiermee oefenden zij completeveldslagen voor 1000 bezoekers vanuit het hele land.

  Wat nu niet meer is dan een begroeide berg, verscholen in eenbos, is een zeer interessant verhaal van ons land (toen nog deBataafde Republiek) uit de Franse Tijd.

  Pyramide van Austerlitz (8)
Pyramide van Austerlitz (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 6035

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.