Revolutionaire Shift van de Mensheid van het Donkere naar het Gouden Tijdperk gaat met een Ongekende Snelheid – Wakkere mensen (2024)

Revolutionaire Shift van de Mensheid van het Donkere naar het Gouden Tijdperk gaat met een Ongekende Snelheid – Wakkere mensen (1)

Revolutionaire Shift van de Mensheid van het Donkere naar het Gouden Tijdperk gaat met een Ongekende Snelheid

Door: Aurora Ray – 1 mei 2024

De mensheid ondergaat een intense transformationele reis als geen ander: het ascensieproces van een 3D donker tijdperk naar een 5D gouden tijdperk.

Deze verschuiving in menselijk bewustzijn en capaciteiten heeft wijdverspreide aandacht en fascinatie getrokken in het hele melkwegstelsel.

Ascensie refereert aan het proces van verhoging in frequentie en omhoog gaan door de dimensies of densiteiten. Voor de mensheid betekent dit overgaan van een op angst gebaseerde, energetisch niet met elkaar verbonden zijnde 3D werkelijkheid naar een op liefde gebaseerde, verenigde 5D werkelijkheid van grotere vrede, overvloed en spiritueel bewustzijn.

Wij verschuiven van gescheidenheid naar eenheidsbewustzijn.

Deze grote evolutionaire sprong maakt de activatie mogelijk van meer menselijke DNA strengen en latente vermogens. Onze capaciteiten in het 5D gouden tijdperk zullen sterk ontwikkeld zijn vergeleken met de beperkte capaciteiten die de meeste mensen in 3D hebben. Dit ascensieproces maakt deel uit het de spirituele evolutie en vooruitgang van de mensheid op het pad terug naar de Bron.

De mensheid heeft een punt in haar collectieve zielsgroei bereikt waar we klaar zijn om de 3D lessen van dualiteit en ego-gebaseerd bewustzijn achter ons te laten. De overgang naar 5D is begonnen, hoewel 3D werkelijkheden nog wel enige lineaire tijd naast elkaar zullen bestaan.

Deze verschuiving stuwt de mensheid naar een hogere staat van zijn, met toegang tot geavanceerde fysieke en paranormale vermogens, zowel als verruimd spiritueel inzicht, wijsheid en eenheid.

Deze transformerende reis naar het 5D gouden tijdperk is een opwindende fase voor zowel de mensheid als het melkwegstelsel!

Kosmische erkenning

Het fenomeen van planetaire ascensie heeft wijdverspreid de aandacht getrokken in het hele melkwegstelsel. Nu de Aarde en de mensheid deze grootse transformerende reis ondernemen van een 3D donkere werkelijkheid naar een 5D gouden tijdperk, monitoren goedgezinde buitenaardse beschavingen het proces.

Ascensie is niet exclusief voor de Aarde. Hele planeten en levensvormen stijgen of dalen door densiteiten. Maar wat de ascensie van de Aarde uniek maakt is dat het gebeurt terwijl de planeet nog bewoond is.

Dit heeft grote interesse teweeggebracht onder spiritueel georiënteerde beschavingen die de mensheid willen helpen in vrede door het proces te gaan.

Daarnaast heeft de Aarde een speciale plek in het melkwegstelsel als een experiment in diversiteit. De overvloed aan menselijke subculturen en perspectieven is uitzonderlijk zeldzaam vergeleken bij meer hom*ogene beschavingen.

De diversiteit van de Aarde verruimt kosmisch besef, wat de ascensie van de mensheid waardevol maakt voor de evolutie van het melkwegstelsel als geheel.

Als bewoners van een levende bibliotheek van bewustzijn, hebben mensen veel galactische aandacht getrokken. Onze massale ontwaking kondigt een nieuwe fase aan in de ontwikkeling van ons bewustzijn en onze capaciteiten.

Ascensie belooft het slapende menselijke potentieel te ontsluiten. En dus zijn veel goedwillende waarnemers betrokken bij een vreedzame verheffing naar een hogere staat van zijn van de mensheid.

Bezoekers van heinde en ver

Nu de mensheid deze grote verschuiving naar een hogere dimensie nadert, kunnen we een toevloed aan bezoekers van veel sterrenstelsels verwachten die gevestigde belangen hebben in ons ascensieproces. Tot enkele van de meest opvallende groepen die aanwezig zullen zijn, behoren:

De Pleiadiërs

De Pleiadiërs komen van oorsprong uit het sterrenstelsel de Pleiaden, dat bestaat uit duizenden sterren en planeten. Het zijn hoog ontwikkelde wezens gefocust op spirituele vooruitgang en menselijke verbetering. De Pleiadiërs zijn eeuwenlang betrokken geweest bij de geschiedenis van de Aarde en zullen zorgen voor begeleiding van de mensheid tijdens de ascensie. Veel Pleiadiërs leven momenteel onder ons, geïncarneerd in menselijke lichamen.

Ze zijn hier om de Aarde te helpen met haar overgang. De Pleiadiërs brengen een energie van liefde, verzorging en wijsheid.

De Siriërs

De Siriërs zijn afkomstig van het Sirius sterrenstelsel, waartoe Sirius A, B en C behoren. Het zijn geavanceerde helers en brengen krachtige energie gericht op ascensie, evolutie en bewustzijn. De Siriërs begrijpen de worsteling van de mensheid tussen het fysieke en het spirituele. Ze werken aan het in evenwicht brengen van deze energieën in zowel individuen als de samenleving.

De Siriërs zijn meesters van dimensionale verandering en willen de mensheid helpen door de ascensiesprong te gaan.

Zwervende groepen zonder thuisbasis

Naast bezoekers van sterrenstelsels als Sirius en de Pleiaden, kunnen we ook wezens verwachten die niet van een bepaald planetair systeem komen. Deze zwervende groepen reizen vrij door het universum zonder zich te vestigen op een specifieke planeet.

Omdat ze niet gebonden zijn aan één plaats hebben deze nomadische wezens geavanceerde ruimteschip-technologie en navigatievaardigheden ontwikkeld om over grote afstanden te reizen. Hun mobiliteit stelt hen in staat om te wisselwerken met een gevarieerde range van beschavingen en zo unieke wijsheid te vergaren.

Zonder de gemakken en bestaansmiddelen die een thuisplaneet biedt, moeten deze zwervende groepen vindingrijk en veerkrachtig zijn. Ze hebben zich aangepast om volledig op hun schepen te leven en hebben onafhankelijkheid ontwikkeld. Deze ascetische levensstijl helpt ze hun aandacht gericht te houden op hun spirituele evolutie en bewustzijn.

Wij kunnen hun niet-materialistische filosofie en afstandelijkheid ten opzichte van fysieke bezittingen in het begin vreemd vinden. Maar hun ruime ervaring en spiritueel inzicht kan ons nieuwe manieren van denken leren. Hun voorbeeld kan ons ook inspireren tot het zoeken van waarheid en groei in plaats van het vergaren van rijkdom en bezittingen.

Ontmoetingen met zwervende groepen zouden ons eraan kunnen herinneren dat een volledig vervuld leven niet beperkt hoeft te zijn tot een enkele planeet. Net zoals deze bezoekers zich open stellen om contacten te leggen in het hele melkwegstelsel, kunnen ook wij onze visie uitbreiden buiten de beperkingen van onze wereld. Hun nomadische levensstijl weerspiegelt de vrijheid die komt met het niet definiëren van jezelf door gebonden te zijn aan een bepaalde plaats.

Deze bezoekers zijn nieuwsgierig en geïnteresseerd in hoe wij deze positieve veranderingen maken. Het maakt allemaal deel uit van ons opwindende avontuur naar een stralender en betere toekomst.

Dus, neem deel aan de positieve reis! Deel je gedachten, verbind je met anderen en laten we samen vorm geven aan een opwindend pad. Jouw bijdrage doet ertoe.

Klaar om deel uit te maken van de verkenning? Sluit je bij ons aan op deze onvoorstelbare reis van groei en positieve verandering!

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Nederlandse vertaling: Petronella / voor wakkeremensen.org

Revolutionaire Shift van de Mensheid van het Donkere naar het Gouden Tijdperk gaat met een Ongekende Snelheid – Wakkere mensen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5987

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.